Kort om våra tillstånd

JämföraGruppen är en del av Jämföra Pensioner i Sverige AB.

Jämföra Pensioner har tillstånd för följande:

 • Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
 • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
 • Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
 •  h) Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)

Jämföra Pensioner i Sverige är anknutet värdepappersombud till värdepappersbolaget Nord Fondkommission vilket ger oss bredare möjligheter att kunna både tillverka finansiella produkter och erbjuda hela marknadens olika placeringsmöjligheter.

Nord Fondkommission har följande tillstånd Jämföra Pensioner arbetar under.

 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
 • Verksamhet i form av förvaltarregistrering

 

Läs mer om våra tillstånd och tillståndspliktiga verksamhet

 

Tillstånd Liv- och Skadeförmedling samt Fondandelsförmedling

Jämföra Pensioner i Sverige AB med org. nr 556974-3809 har tillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamheterna fondandelsförmedling och investeringsrådgvining om fondandelar.

– Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt)

– Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)

samt tillstånd att utöva sidoverksamheterna

1. Fondandelsförmedling, som avses i 2 kap. 1 § 1p. 5 § första stycket 15 p. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt

2. Investeringsrådgivning om fondandelar, som avses i 2 kap. 1 § 5 p. och 5 § första stycket 15 p. lag (2009:528) om värdepappersmarknaden. (2 kap. 1 och 6 §§ och 5 kap 1 § första stycket lag (2005:405) om försäkringsförmedling)

Ansvarsförsäkring Liv-och Skadeförmedling samt Fondandelsförmedling

Genom Tydliga upphandlade ansvarsförsäkring från PartnerRe har Jämföra Pensioner i Sverige AB ansvarsförsäkring. PartnerRe ansvarsförsäkring gäller för samtliga liv, fond och skadeförsäkringsklasser som bolaget/förmedlaren har erhållit tillstånd från FI för att förmedla. Länk till ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling.

 

Tillsyn Värdepapper

Jämföra Pensioner är registrerad Försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn. Jämföra Pensioner bedriver dessutom viss Värdepappersverksamhet som Anknutet Ombud till Nord Fondkommission enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna verksamhet sker inom ramen för Nord Fondkommissions tillstånd tillika tillsyn hos Finansinspektionen.

De tillstånd Nord Fondkommission AB innehar är:

 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
 • Verksamhet i form av förvaltarregistrering

Finansinspektionen, FI, är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. FI:s uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. FI skall också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Regelverk

För att få driva en värdepappersrörelse krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av lagen framgår vilka regler som gäller för verksamheten och dessa regler utvecklas i FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse och verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:16 och 17). Dessutom finns en EG-förordning (1287/2006) där ytterligare regler finns.

Reglerna bygger på direktivet om marknader för finansiella instrument (Directive on Markets in Financial Instruments, MiFID). För att åstadkomma en gemensam tolkning av reglerna har samarbetsorganisationen för tillsynsmyndigheterna inom Europa (Committee of European Securities Regulators, CESR) gett ut rekommendationer avseende bland annat dokumentation, gränsöverskridande verksamhet, bästa utförande av order, incitament och transaktionsrapportering.

Samtliga värdepappersinstitut skall rapportera transaktioner med finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad till Finansinspektionen. Mer information om detta finns på www.fi.se

Nord Fondkommission AB är anslutet till Swedsec och Jämföra Pensioner är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB.

 

Nuvarande version av villkoren är upprättad:

20160914